Obalové materiály od A do Z

A

Archový tisk   

Při archovém tisku se nepotiskuje papírová role, ale jednotlivé, předem nařezané archy papíru, popř. vlnité lepenky.

 

B

Balení    

Norma DIN 55405 označuje kombinaci obsahu a obalu jako balení.


Balený výrobek  

Podle normy DIN 55405 je balený výrobek předmětem, který je třeba zabalit.


Box Compression Test (BCT) / Odolnost proti stlačení (DIN ISO 55440-1)  

U Box Compression Test (test pevnosti obalu při tlaku) se měří stabilita obalů. Tato odolnost proti stlačení, resp. hodnota Box Compression udává sílu v kilonewtonech, které obal odolá, než se zlomí. Ve zkušební laboratoři se hodnota BCT stanovuje ve zkušebním stroji při střídavém namáhání tahem a v tlaku nebo v univerzálním zkušebním stroji. 


BRC/IoP    

Standard BRC-IoP Packaging pro obaly a obalové materiály je globální standard k zajištění kvality obalových materiálů, který má zajistit bezpečnost zdraví a hygieny v obalovém průmyslu. Vztahuje se zejména na oblast potravin a byl vypracován společností British Retail Consortium (BRC) a Institute of Packaging (IoP) podle směrnice (ES) 2023/2006.


Bublinková fólie    

Bublinková fólie se skládá ze dvou slepených polyetylenových fólií, do kterých byly uzavřeny malé vzduchové bublinky. Jako výplňový materiál slouží k ochraně zboží nebo izolace. 

 

C

Cirkulární ekonomika   

Cirkulární ekonomika (oběhové hospodářství) je regenerační model, ve kterém se suroviny co nejčastěji používají, opravují, zpracovávají a/nebo recyklují. Tak se prodlužuje životní cyklus a zabraňuje se plýtvání cennými surovinami. Příkladem cirkulární ekonomiky je recyklační cyklus papíru a vlnité lepenky. Opakem je lineární ekonomika.


CMYK   

CMYK je barevný model založený na subtraktivním míchání barev, který představuje technický základ pro čtyřbarevný tisk. Z barev Cyan, Magenta, Yellow a Key (černá) vznikají všechny ostatní barvy. 


ComBa® Liner   

Papír ComBa® Liner je speciálním tiskovým postupem povrstven lakem na vodní bázi. Vzniká bariéra, která snižuje propustnost vody a je odolná vůči vodním parám. Papír s povrchovou úpravou se také vyznačuje menší propustností tuků, takže po definované období nepronikají bariérou žádné tuky. 


Computer Aided Design (CAD)   

Computer Aided Design (CAD) je počítačový software, pomocí kterého lze digitálně vyrábět obaly a další předměty ve 2D a 3D. 


Computer to plate (CTP)   

Computer to plate je nadřazený pojem celé řady nejrůznějších metod osvitu ofsetových desek. Metody se od sebe odlišují způsobem osvitu (vnitřní buben, vnější buben nebo plochá deska), použitými zdroji světla (fialové nebo termické lasery, zdroje UV záření), povrstvováním desek a vývojem potištěné desky.


Corporate Carbon Footprint (CCF) / uhlíková stopa podniku  

Pomocí bilance CO2e lze vyjádřit kvantifikovaný výrok o emisích skleníkových plynů dané společnosti. Její součástí jsou veškeré přímé a nepřímé emise společnosti vzniklé výrobou, správou budov (elektřina, voda, ...), příjezdovými komunikacemi a služebními cestami. CCF slouží k identifikaci možností, resp. oblastí jednání, aby se společnost chovala k životnímu prostředí šetrněji. 

 

Č

Čárový kód  

Optický datový nosič pro označování předmětů. Data lze dekódovat pouze pomocí optických čtecích zařízení. Čárové kódy tvoří různě široké rovnoběžné čáry. Umožňují řídit toky zboží, automatizovat skladování, optimalizovat procesy v podniku, sledovat zboží nebo zásilky a ověřovat průkazy a jízdenky či vstupenky.

 

D

Desktop Publishing (DTP)   

Desktop Publishing (DTP) označuje počítačem podporované rozvržení kvalitních dokumentů, které se skládají z textových a obrazových prvků a později se zpracovávají na publikace (např. časopisy, knihy atd.). Většinou se k tomuto účelu používá profesionální (grafický) software.


Digitální tisk  

Digitální tisk je metoda bezdotykového tisku. To znamená, že není potřeba samostatný tiskový nosič / samostatná tisková forma. Tiskový obraz se z počítače přenáší přímo do tiskového stroje. Oproti jiným metodám, např. ofsetu nebo flexotisku, tedy není nutné nákladné strojní vybavení. 


Doba realizace   

Popisuje časové rozmezí, které uplyne při výrobě zboží od začátku prvního pracovního kroku do dokončení posledního pracovního kroku. Dobu realizace zakázky tak lze vypočítat součtem doby zpracování, čekacích dob a dob expedice při všech stupních výroby. 


Druhy vln lepenky   

Rozměry vlnité lepenky se dělí podle druhů vln. 


Dvojitá vlnitá lepenka   

Pětivrstvá vlnitá lepenka vyrobená z kombinací stejných nebo různých tvarů vln. Například vlna EB nebo vlna BC. 

 

E

EcoVadis   

EcoVadis je online platforma, která poskytuje globální hodnocení udržitelnosti. Hodnocení zahrnuje širokou škálu nefinančních systémů řízení, včetně dopadů na životní prostředí, pracovní a lidská práva, etiku a udržitelné nakupování. Každá společnost je hodnocena s ohledem na témata, která jsou relevantní vzhledem k její velikosti, pobočce a oboru. Cílem platformy EcoVadis je ohodnotit a porovnat kvalitu systému řízení společenské odpovědnosti firem. 


Efficient Consumer Response (ECR)   

Pojem Efficient Consumer Response (ECR) popisuje iniciativu, ve které spolupracují subdodavatelé, výrobci, velkoobchody i maloobchody. Jejím cílem je na základě společných snah zlepšit logistický řetězec a nabídnout spotřebitelům optimální kvalitu, servis a nabídku výrobků za optimální ceny.


Ekoznačka   

Ekoznačky jsou symboly nebo pečetě umístěné na zboží, které se používají k vizualizaci a zdůraznění trvalé udržitelnosti obalu. Pro použití speciálních ekoznaček, jako je např. logo FSC nebo ekoznačka RESY, musí však obal předem splňovat určitá kritéria. 


Ekvivalenty CO2  (CO2e)   

Ekvivalent CO2 je poměr, která udává, jak moc plyn v zadaném časovém intervalu ve srovnání se stejným množstvím oxidu uhličitého (CO2) přispívá k ohřevu zemské atmosféry. Výpočet CO2e tedy může zahrnovat celý procesní řetězec produktu, takže výši CO2e lze přesně vypočítat a zjistit plýtvání.


Elektronická výměna dat (EDI)   

Elektronická výměna dat (EDI) znamená předávání strukturovaných dat prostřednictvím pevně stanovených standardů elektronických zpráv ze systému ERP (Enterprise-Resource-Planning) do jiného s minimálním počtem ručních zásahů.  


European Article Number (EAN), mezinárodní číslo obchodní položky   

Mezinárodní číslo obchodní položky se skládá ze 13 číslic a používá se ke zjednodušení logistických procesů, k automatizaci a zvýšení bezpečnosti. Je strojově čitelné a kódované (země výroby, výrobce a výrobek). 


European Carton Makers Associations Code (Kodex ECMA) (DIN EN14054)    

Kodex ECMA je technicky-logistický rejstřík standardů pro průmysl skládaných kartonových krabic a pro partnery tohoto průmyslu. Používá se především pro primární obaly z kartonu. V Kodexu ECMA je zahrnuto mnoho známých a běžných tvarů skládaných krabic a jako přířez také ve verzi 3D.

 

F

FEFCO-ESBO-Code

Kódy FEFCO-ESBO jsou mezinárodně uznávaným systémem pro klasifikaci obalů z pevné a vlnité lepenky. Kódy se skládají ze čtyřmístných čísel, která popisují příslušnou formu obalu nezávisle na jazyce. FEFCO je zkratka pro Féderation Européenne des Fabricants du Carton Ondulé. 


Flat Crush Test (FCT) / odolnost vůči plošnému zborcení (DIN EN ISO 3035)   

Flat Crush Test je zkušební metoda, která určuje odolnost vůči plošnému zborcení [kPa] třívrstvé vlnité lepenky. 


Flexografický postprint    

Postprint (přímý tisk na vlnitou lepenku) je druh flexotisku, při němž se tiskne přímo na vlnitou lepenku. Vhodný pro jednoduché tiskové obrazy bez nároků na vysokou kvalitu.


Flexografický preprint   

Při preprintu (předtisku vlnité lepenky) se nejdříve tiskne na vnější pás vlnité lepenky a poté se kašíruje vnitřní pás vlnité lepenky. V tomto případě hovoříme o rotačním předtisku.


Flexografický tisk HighQualityPostPrint (HQPP)   

HighQualityPostPrint (HQPP) je flexografický přímý tisk v nejvyšší kvalitě s výrobou malých nákladů za výhodnou cenu.


Flexotisk   

Flexografický tisk je přímá metoda tisku z výšky, při které vznikají flexibilní tiskové desky z fotopolymeru nebo pryže a při které se používají nízkoviskózní tiskařské barvy. Metodu tisku z výšky charakterizuje reliéfní tisková forma, kdy tisknoucí místa jsou vyvýšena nad místy netisknoucími.


foodWave®   

THIMM foodWave® je druh lepenky ze 100 % z primárních vláken pro přímý styk s potravinami. 


Forest Stewardship Council® (FSC®)      

FSC® znamená systém certifikace „Forest Stewardship Council®. Tato pečeť označuje výrobky ze dřeva a papíru, které pocházejí z lesů s ekologicky odpovědným hospodářstvím. 

 

G

Global Trade Item Number (GTIN / EAN 13)   

Pomocí jedinečného globálního čísla obchodní položky GTIN (angl.: Global Trade Item Number, dříve EAN) lze identifikovat každé zboží, každý produkt nebo každou variantu produktu po celém světě. GTIN je třináctimístné číslo (identifikace země, číslo podniku, číslo zboží, kontrolní číslo), které poskytuje informace o produktu, jako je jeho označení, hmotnost, velikost balení nebo skupina zboží, elektronicky čitelných pomocí rovnoběžných světlých a tmavých čar a vyhledatelných v databázi. GTIN se používá všude tam, kde je nutná identifikace výrobku (celkový životní cyklus produktu: sklad, výroba, přeprava, místo prodeje). 


Gramáž    

Gramáž označuje hmotnost na jednotku plochy [g/m²]. Přesněji řečeno, je to měrná jednotka pro papír, karton a lepenku, která určuje množství hmoty na jednotku plochy (m²).

 

H

Hedvábný balicí papír  

Šedý, měkký recyklovaný papír, který lze použít jako prvotní obal u předmětů citlivých na povrch. 


Hladká lepenka    

Plošší materiál vyráběný především z rostlinných vláken, který se vyrábí odvodňováním vlákninové suspenze přes síto. Hladká lepenka má hmotu na plochu > 220 g/m².

 

I

Inliner (linka na výrobu klopových krabic)  

Inliner je stroj pro zpracování, ve kterém se vlnitá lepenka/papír potiskuje, vysekává, lepí a skládá. Časté použití při výrobě klopových krabic.


International Organization for Standardization (ISO)     

ISO je zkratka pro Mezinárodní organizaci pro normalizaci a sdružuje normalizační instituce z více než 150 zemí. Podle švýcarského práva (čl. 60 ZGB) se jedná o sdružení. Normy ISO stanovené touto organizací jsou systémem zajištění kvality zboží a služeb. EU přejala standardy pravidel ISO do evropských norem EN 29000-29004. Normy DIN (Německého ústavu pro průmyslovou normalizaci) naproti tomu sice vycházejí z podobných základů, platí ovšem výhradně v Německu. 


Internet of Packs (IoP)

Podobně jako u pojmu Internet of Things je Internet of Packs o propojení předmětů nebo strojů v průmyslovém prostředí pomocí internetu – jen se to v tomto případě týká obalů. Internet věcí (IoT) již umožňuje mnoha odvětvím stále více automatizovat své výrobní procesy. Počítače a stroje jsou vzájemně propojeny a komunikují mezi sebou. I v průmyslu vlnité lepenky existuje řada možností pro propojené a autonomní procesy. V digitalizaci obalového průmyslu vidí THIMM ústřední faktor úspěchu pro budoucnost a popisuje to konkrétní vizí digitalizace: Internet of Packs (IoP).

 

J

Jednostranná vlnitá lepenka  

Vlnitá lepenka pouze s jedním krycím pásem, takže vlna je z jedné strany vidět. 

 

K

Karton   

Plošší materiál především z rostlinných vláken, který se vyrábí odvodňováním vlákninové suspenze přes síto. Karton má hmotnost na jednotku plochy mezi 150 až 600 g/m².


Kašírování   

Spojování prefabrikovaných plošných útvarů pomocí kašírovacího prostředku nebo na základě termoplastických vlastností zpracovávaného zboží. Cíl: Zlepšení opracovatelnosti a zpracovatelnosti materiálu, kombinování základních materiálů za účelem využití výhod jednotlivých materiálů a kompenzace výhod.


Klimaticky neutrální obal   

Obal je označován jako klimaticky neutrální, pokud jsou vypočítány emise CO2e vzniklé během jeho životního cyklu a kompenzovány podporou projektů na ochranu klimatu. 


Kodex chování / Code of Conduct (CoC)   

Souhrn pravidel chování, která se vztahují na etické hodnoty, zákony a další aspekty firemní odpovědnosti. Kodex chování představuje jistý druh osobního závazku. Dodržování etického kodexu lze ověřit formou auditu. V případě odchylek lze zavést nápravná opatření nebo také sankce. Příklady známých etických kodexů: BSCI Code of Conduct, UN Global Compact. V THIMM existují dva druhy kodexu chování. Kodex chování pro zaměstnance a Kodex chování THIMM pro dodavatele a obchodní partnery. 


Kódování FEFCO / ESBO    

Kódování FEFCO/ESBO je technicky-logistický rejstřík standardů pro kartonážní průmysl a jeho partnery. Používá se především pro skladovací a přepravní obaly z hladké a vlnité lepenky. Kódování FEFCO/ESBO je systém nahrazující dlouhé a komplikované slovní popisy jednoduchými, mezinárodně platnými a srozumitelnými symboly. Jeho součástí je mnoho známých a běžných tvarů krabic a průřezy a přířezy. 


Kompletace   

Popisuje proces kompletování zboží podle předem zadaných (menších) zakázek z kompletního sortimentu zboží. Přitom lze rozlišit dva centrální způsoby kompletování: Systém „zboží k člověku“ (zboží je dopravena přepravní technikou k pracovníkovi) nebo systém „člověk ke zboží“ (pracovník vyzvedne zboží na skladě). 


Krabice s víkem (FEFCO 03)   

Jedná se o obal, který se skládá ze dna a víka, přičemž víko má o něco větší rozměry, aby se mohlo nasadit na dno. K dispozici jsou různé standardní obaly FEFCO, přičemž víko je buď stejné jako dno, nebo má zkrácenou výšku.  


Krabice se samosvorným dnem   

Krabice se samosvorným dnem označuje klopovou krabici se sklopným dnem, u něhož se záložky zaháknou do sebe a vytvoří se tak samozavírací efekt. V FEFCO 0215 – 0217 jsou definovány různé varianty krabic se samosvorným dnem.


Kraftový papír    

Krycí papír ze sulfátové celulózy jehličnanů s podílem recyklovaných vláken max. 20 %. Díky vysokému podílu dlouhých vláken se kraftový papír vyznačuje nejvyšší pevností ze všech druhů vlnité lepenky. Kraftový papír je odolný vůči vlhkosti a používá se především pro přepravní obaly. 

 

L

Laserový výsek  

Metoda řezání, která využívá laserový paprsek k tepelnému ohřevu materiálů v určitých bodech tak, aby byly v daném místě přesně „rozřezány“. Laserovým výsekem lze zpracovávat téměř jakýkoli druh substrátu. Vzhledem k tomu, že laserový výsek je digitální zpracovatelský nástroj, není třeba předem vytvářet žádné vysekávací formy a výsek tak lze provádět individuálně.


Lepenka 

Plošší materiál především z rostlinných vláken, který se vyrábí odvodňováním vlákninové suspenze přes síto. Lepenka má plošnou hmotnost > 225 g/m².
 

Lepenkový materiál  

Lepenkový materiál sestává z recyklovaných vláken s určitým podílem příměsí (např. škrobem).
 

Lepicí stroj na klopové krabice (FKM)   

FKM je stroj, který z přířezů krabic v rámci dalšího procesu zpracování vyrábí lepením naplocho složené krabice.

 

M

Makulatura   

Makulatura označuje množství papíru, které bylo při dalším zpracování poškozeno seřizováním stroje, chybným potiskem nebo ostřím, a proto již nelze použít. 


Míra využití plochy   

Poměr využité plochy k existující ploše. Čím větší je míra využití plochy, tím lépe se využije skladovací plocha / plocha palety a méně se plýtvá místem. 


Modulový obalový materiál    

Systém rozměrů obalových materiálů odvozený od rozměrů modulu (podle ISO 3637), např. obaly, ze kterých lze vytvořit základní modul ISO (600 x 400 mm) na bázi europalety.

 

N

Nebezpečné zboží  

Nebezpečné zboží (materiály/látky) je zboží, které představuje zvláštní nebezpečí pro člověka, zvířata a/nebo životní prostředí. Obalové materiály pro nebezpečné zboží musejí mít vhodný typ konstrukce a při výrobě podléhají zvláštním požadavkům na kvalitu. 


Normální ovzduší   

Normální ovzduší označuje definovanou oblast s regulovanou teplotou a relativní vlhkostí vzduchu, které je určeno pro testování materiálů, aby tyto zkoušky byly srovnatelné. Norma DIN EN ISO 20187 stanovuje pro testování papírů a vlnité lepenky normální ovzduší 23 °C (± 1 °C) a relativní vlhkost 50 % (± 2 %). 

 

O

Obal   

Obaly jsou výrobky z jakéhokoliv materiálu sloužící k uložení, ochraně, manipulaci, dodávce nebo prezentaci zboží, které se týkají oblastí od surovin až po zpracovávaný výrobek, předávané výrobcem distributorovi nebo koncovému uživateli (VerpackG § 3 odst. 1).


Obal do čistých prostor   

Obal do čistých prostor (z fólie) je v přímém kontaktu s produktem, a proto musí přesně odpovídat požadavkům na čistotu, hygienu a čistý prostor. Cílem takového obalu je ochrana výrobku a prostoru před vnějšími vlivy. K výrobě obalů pro čisté prostory se používá převážně polyetylen, termoplastická hmota.


Obalový materiál     

Norma DIN 55404 označuje obalový materiál jako materiál, ze kterého se vyrábí pomocný obalový prostředek a obalový prostředek, např. karton, papír, lepenka nebo umělá hmota.


Obalový prostředek    

Podle DIN 55405 se obalový prostředek skládá z obalového materiálu a slouží k zabalení zboží. Podle druhu obalového prostředku se tento skládá z nejrůznějších částí a prvků obalových prostředků, např. krabice nebo sáček.


Odpor proti plošnému zborcení (SCT) (DIN 54518)   

Test SCT na úrovni listu je maximální pěchovací síla vyvíjená na zkušební šířku, které zkušební vzorek o pevně stanoveném stlačení odolává. 


Odtrhávací perforace  

Trhací/dělicí čára, která umožňuje otevřít obal bez pomocných prostředků. Souvislá řada malých dírek na trhací/dělicí čáře usnadňuje otevření.


Ofsetový tisk   

Ofsetový tisk je nepřímá metoda tisku z plochy, při kterém tisknoucí a netisknoucí místa leží téměř v jedné rovině. Rozdělení tisknoucích a netisknoucích míst se uskutečňuje na základě fyzikálního principu odpudivosti tuku a vody. Používají se vysoce viskózní tiskařské barvy, které se přenášejí přes válec tiskových forem a tiskový válec na potiskovanou podložku.   

Při ofsetovém tisku (až 100 čar/cm) lze na potiskovanou podložku tisknout více čar/cm než v případě flexografického tisku (18 až 54 čar/cm). Čím vyšší je počet čar, tím jasnější je tiskový obraz, pokud jej pozorujeme zblízka. Mezi typické oblasti používání ofsetového tisku patří prezentační kartony, prospekty, plakáty nebo vystavovací stojany. 

 

P

Paleta   

Jako paleta se označuje plochá konstrukce ze dřeva, plastu nebo kovu, na kterou lze naskládat zboží, a tím ho seskupit. Průmyslové vozíky (např. vysokozdvižné) tak mohou snadno zvedat a přepravovat seskupené zboží. Převážně se k tomuto účelu používají europalety (1 200 x 800 mm), průmyslové palety (1 200 x 1 000 mm) a také 1⁄2 palety tzv. Düsseldorfer (800 x 600 mm). 


Paletový box (GLT)   

Paletový box (GLT) je přepravní obal, který se skládá ze spojených dílů obalu. Základní plochu paletového boxu GLT tvoří dřevěná paleta. Konstrukci završuje dno s klopovou krabicí a pláštěm a víkem z vlnité lepenky. Plášť je přitom podstatným a nosným prvkem. 


Papír z trávy / vlnitá lepenka z trávy    

Papírem z trávy se nazývá produkt z celulózy, který se skládá z asi 30 % z travních pelet a ze 70 % ze dřeva nebo sběrového papíru. Tráva použitá pro výrobu takového papíru se získává několikrát ročně ze zákonem určených, zemědělsky nevyužívaných kompenzačních ploch. Papír z trávy je recyklovatelný a kompostovatelný. 


Papíry Volatile Corrosion Inhibitor (VCI)    

Papíry, které jsou pokryty nebo impregnovány těkavým inhibitorem koroze VCI. Uvolňování účinné látky VCI, která se usazuje na povrchu kovového baleného zboží, zajišťuje ochranu proti vodě a/nebo kyslíku.


Pěnová hmota (chemicky nepropojená/propojená)   

Umělá hmota, jejíž struktura je tvořena mnoha buňkami (dutinami uzavřenými uvnitř materiálu). Pěnové hmoty mají nízkou hustotu a jsou vhodné jako výplňový materiál pro ochranu zboží. 


Perforace  

Perforace je pravidelně přerušovaná řezná čára. Slouží k přípravě míst ohybu a jako pomůcka pro otevírání (odtrhávací perforace).


Pevnost v průtlaku (BWS/BST) (DIN EN ISO 2758/2759)    

Pevností v průtlaku se označuje odpor, který zkušební vzorek papíru klade rovnoměrně stoupajícímu tlaku [kPa] až protržení ze strany. Pevnost v průtlaku se může významně snížit vyšším podílem starého papíru a/nebo mechanickým poškozením. 
 

Plotter   

nPlottery jsou grafická výstupní zařízení, která barevně zobrazují digitální funkční a vektorové grafy a technické výkresy na různých materiálech. Kromě toho existuje řezací plotr. Řezací plotry používají místo kolíků nože, které slouží k přesnému řezání materiálů na základě (vektorových) grafik, aniž by došlo k poškození podkladového nosného papíru. Řezací plotry se používají buď pro vzorové řezání obalů nebo pro řezání precizních kontur do materiálu (např. nálepky). Řezání se provádí buď nožem, stlačeným vzduchem nebo laserovým paprskem. 


Polobuničina    

Jako polobuničina se označuje zvlněný papír z chemicky získané celulózy (cca 65 %) s podílem recyklovaných vláken (max. 35 %). Má lepší odolnost vůči vlhkosti než vlnitá lepenka a vysokou tuhost, a je proto také dražší než vlnitá lepenka.


Pomocný obalový prostředek   

Pomocný obalový prostředek tvoří společně s obalovým materiálem obal, např. lepicí páska (DIN 55405).

 
POS (Point-of-Sale) / POP (Point-of-Purchase)   

Zkratkou POS (Point-of-Sale) je míněno místo, kde se produkt nebo zboží prodává prodávajícím (např. supermarket). POP (Point-of-Purchase) popisuje stejné místo, avšak tentokrát z pohledu kupujícího. Oba názvy se obecně používají často jako synonyma.
 

Postprint   

Při postprintu se tiskne na hotovou vlnitou lepenku přímo. Přitom může dojít k tzv. „vlnkovému efektu“, který vzniká při tisku v důsledku vln lepenky. 


Potisk rolí   

Při potisku rolí se potiskovaný materiál (např. fólie/papír) průběžně odvinuje z role a potiskuje se. Při vysokých nákladech je potisk rolí většinou účinnější než potisk archů (např. tisk novin). Potiskovaný materiál se tak řeže na konečný formát až po tisku.


Povrstvení  

Při povrstvení se nanáší částečky beztvarého materiálu na plošný útvar, čímž vzniká uzavřená vrstva. Je považováno za povrchovou úpravu s cílem zlepšit opracovatelnost a zpracovatelnost látky a kombinovat základní materiály. Využívají se tak výhody jednotlivých materiálů a naopak kompenzují nevýhody. 


Přebal   

Viz sekundární obal.


Překládka (logistika)    

Překládka je vedle skladování a přepravy jedním ze tří hlavních procesů logistiky. Je to proces, při kterém zboží během přepravní cesty mění přepravní prostředek (např. z kamionu na loď). Překládku lze uskutečnit na několika místech dopravního řetězce a z důvodu časového a logistického úsilí je často spojena s dodatečnými náklady pro podnik, takže počet překládek by měl být co nejnižší. Překládku lze uskutečnit ručně, strojově nebo automaticky. 


Přepravka KLT   

Označuje obalovou krabici pro logistiku automobilového a dodavatelského průmyslu definovanou Svazem automobilového průmyslu (VDA). V současné době se přepravka KLT používá i v jiných průmyslových odvětvích. Díky různým skládacím systémům nabízí přepravky KLT z vlnité lepenky modularitu k přepravkám KLT z plastu. 


Přepravní nosič   

Norma DIN 30781 uvádí, že přepravní nosič je nosným prostředkem pro sloučení zboží do jedné nákladové jednotky. Přepravní nosiče, tedy palety, drátěné boxy nebo kontejnery usnadňují skladování, překládku a přepravu zboží. 

 

Přepravní obal   

Obaly, které usnadňují přepravu zboží takovým způsobem, aby se zabránilo jeho přímému kontaktu a poškození při přepravě, a které obvykle nejsou určeny k předání koncovému spotřebiteli (§ 3 odst. 1 č. 3 VerpackG).


Preprint   

Při preprintu (předtisku) se nejdříve tiskne na krycí pás vlnité lepenky a poté se vlnitá lepenka kašíruje. 


Primární obal     

Primární obal má podle normy DIN 55404 přímý kontakt s obsahem. Musí proto splňovat požadavky právních norem týkající se potravin a léčiv. Představuje první bariéru pro zajištění ochrany a kvality zabaleného zboží.


Přířez/přířez z vlnité lepenky    

Přířezy jsou nezpracované archy z vlnité lepenky/papíru. Přířezy se často používají jako mezivrstva k zajištění palety, jako výplňový materiál, na zakrytí palet pro přepravu nebo skladování či jako pohledová ochrana, popř. ochrana proti prachu pro drátěné boxy nebo jiné vícecestné zásobníky. 


Prodejní obal   

Obaly, které končí u koncového spotřebitele, nebo také obaly z obchodu, gastronomie a dalších poskytovatelů služeb, které umožňují a podporují předání zboží koncovému spotřebiteli. Prodejní obal je často zároveň přebalem.


Product Carbon Footprint (PCF) / uhlíková stopa výrobku   

PCF identifikuje, analyzuje a kvantifikuje emise skleníkových plynů produktu (např. obalu) a zahrnuje všechny klimaticky relevantní dopady od těžby surovin až po recyklaci nebo likvidaci. Měří se zde všechny plyny důležité pro klima (metan, oxid dusný, fluorované uhlovodíky, hexafluorid síry), které jsou vyjádřeny v ekvivalentech CO2


Proof   

Proof je zkušební výtisk, který co nejvíce odráží příslušný tiskový postup. Proof slouží jako kontrolní prostředek ke sladění barev a tiskne se většinou v poměru 1:1.


Propustnost vzduchu    

Propustnost vzduchu je materiálový parametr papíru a popisuje množství vzduchu, které proudí povrchem papíru. Je důležitým ukazatelem chování obalů na balicích strojích, na kterých se pracuje s vakuem.


Protiskluzový lak  

Povchová úprava papíru / vlnité lepenky s cílem zvýšit statické a kluzné tření obalového materiálu.

 

Q

QR kód    

QR kód je individuální dvourozměrný kód z bílých a černých obrazových bodů. QR znamená „quick response“ (česky rychlá odpověď), což se vztahuje k funkčnosti kódu. Kód lze naskenovat pomocí QR skeneru a uživatele dovede na požadovanou adresu URL. QR kódy se často používají pro marketingové účely a tisknou se na výrobky. Mohou být například propojeny s webovými adresami, telefonními čísly, SMS nebo volným textem.

 

R

Radio Frequency Identification (RFID)    

Technologie bezdotykové identifikace objektů. Rádiové vlny přenášejí údaje z transpondéru RFID na přijímač a poté je vyhodnocují. Technologie RFID představuje smysluplný doplněk k čárovým kódům a měla by se používat napříč celým dodavatelským řetězcem.


Rastr     

Rastr je pravidelné uspořádání bodů v mřížkové struktuře. Jemnost rastru (velikost rastrových bodů a vzájemná vzdálenost bodů) se označuje jako šířka rastru (rastr 80 má tedy 80 rastrových bodů na cm).


Recyklace   

Jako recyklace se označuje další využití odpadů z výroby a spotřeby. Přitom je rozhodující, aby tyto odpady byly opět integrovány do hospodářského koloběhu, a aby tak byly využity k výrobě nových produktů. Cílem recyklace je mimo jiné snížit spotřebu čerstvých surovin i objem odpadu.


Retail Ready Packaging (RRP)   

Maloobchodní regálový obal s ohledem na zásadní požadavky řetězce tvorby hodnot v oblasti obalů, od skladování až po prodejní místo, resp. sběrné místo nebo recyklaci produktu.


Rotační raznice  

V rotační raznici probíhají archy vlnité lepenky bez aretace pod otáčejícím se válcem. Na něm jsou namontovány řezné nástroje, které jsou umístěny na půlkruhové dřevěné skořepině.   
Tato metoda je výrazně produktivnější než v případě ploché raznice, ale není vhodná pro všechny výseky. Obě metody vysekávání se odlišují v podstatě pohyby vysekávání a použitými nástroji.


Rylování   

Vytlačení úzké rovné drážky do papíru, kartonu a jiných materiálů. Vtlačením se papír na takovém místě zhutní, takže se zpracovávaný materiál při drážkování, ohybu, nárazu nezlomí nebo nepraskne.

 

S

Sedex   

Celosvětově uznávaná online platforma SEDEX (Supplier Ethical Data Exchange) nabízí svým členům možnost podrobně a transparentně podávat zákazníkům a partnerům informace o sociálních a etických procesech. Prostřednictvím svého auditu se vyhodnocují a prověřují podniky s ohledem na jejich zapojení do udržitelného rozvoje.


Sekundární obal   

Sekundární obal je podle normy DIN 55404 přebal nebo druhotný obal, který obsahuje určitý počet prodejních jednotek. Uzavírá primární obal/y a vydává se koncovému spotřebiteli v místě prodeje nebo se používá jako obal do prodejních regálů. Tento obal lze oddělit od zboží, aniž by došlo k ovlivnění vlastností zboží.


Servisní obal   

Servisní obaly jsou prodejní obaly, do kterých se zboží plní až u distributora, aby umožnily nebo podpořily předání zboží koncovému spotřebiteli (VerpackG §3 odst. 1 č. 1 b) (např. fólie u řezníka).


Shelf Ready Packaging (SRP)   

Jako Shelf Ready Packaging se označují obaly pro regálový prodej s ohledem na důležité požadavky na místě prodeje. SRP jsou zpravidla snadno otvíratelné bez pomocných prostředků, mají vysokou kapacitu vystavení v regálu (Shelf-Impact) a po vyprodání obsažených produktů je lze snadno likvidovat. 
 

Skládací krabice/ klopová krabice   

Skládací krabice sestávají z jednoho kusu. Hrana se k příslušné straně spojí lepicími páskami, šitím drátem nebo lamelovým spojem. Upevněné horní a dolní klopy pak umožňují zavření skládací krabice (klopové krabice). 


Speciální barvy   

Speciální barvy jsou speciální tiskové barvy, které se nevyrábějí ze čtyř standardních barev (CMYK), a představují tak další vlastní barvy při tisku. Slouží především pro marketingové účely. Nejznámějšími výrobci speciálních barev v oblasti obalů jsou HKS a Pantone. 


Speciální papíry    

Speciální papíry jsou druhy papírů se speciálními vlastnostmi, jako je vysoká pevnost v tahu, odolnost proti mastnotě, bariéra proti vlhkosti, tepelná odolnost. Příklady speciálních papírů: THIMM Starliner®, THIMM Multiflute®, foodWave, Impress, GlossGD2, papír z trávy a papíry s vrstvou PE.


Spotlak    

Částečné lakování, nazývané také spotlak nebo 3D lakování, je zušlechtění papíru, při kterém se na potiskovaný materiál lak nanáší pouze částečně. Tímto způsobem lze vytvářet selektivní akcenty a různé efekty, jako je reliéf, struktury a lesklé/matné efekty.


Strečová fólie   

Strečové fólie jsou tenké fólie, které jsou díky své vysoké pružnosti vhodné pro nejrůznější obalové účely. Pomocí rolí s PE strečovou fólií lze balit také neskladné zboží a celé palety. 


Stupeň využití objemu / hustota balení     

Existují tři různé způsoby využití objemu: 

1. poměr baleného zboží k obalu, 
2. poměr obalu k nákladové jednotce a 
3. poměr mezi nákladovou jednotkou a ložnou plochou. 

Čím vyšší je stupeň využití objemu, tím lépe, neboť se neskladuje či nepřepravuje „vzduch“. 


Supplier-managed Inventory (SMI)    

U SMI dodavatel přebírá odpovědnost za množství zásob zákazníka. Aby bylo možné toto zajistit, obdrží dodavatel přístup k údajům o skladových zásobách a poptávce zákazníka.


Supply Chain (logistický řetězec)    

Všechny aktivity nezbytné pro uspokojení poptávky po produktu nebo službě počínaje poptávkou po surovinách nebo údajích až po dodání hotového výrobku koncovému spotřebiteli.

 

Š

Štoček    

Jako štočky se označují flexibilní tiskové formy pro flexotisk. V dnešní době se často skládají z fotopolymeru. 

 

T

Terciární obal    

Podle normy DIN 55404 slouží terciární obal k ochraně před poškozením při přepravě. Tyto obaly jsou většinou přizpůsobeny rozměrům nákladního vozu nebo kontejneru, aby bylo možné dosáhnout optimálního využití. Terciární přepravní obaly sestávají z různých materiálů, jako je vlnitá lepenka, dřevo nebo pěnové plastické hmoty, díky čemuž mohou zabalené zboží chránit před nárazy a vnějšími vlivy.


Testliner (TL)   

Krycí papír ze 100 % recyklovaných vláken s definovanou pevností. Většinou lze dodat ve vícevrstvém, lepeném a nelepeném provedení. Ve srovnání s kraftovým papírem je celkově citlivější na vlhkost a má nižší průtlak. V Německu se rozlišují tři skupiny TL: T1, T2 a T3.


ThimmColor®   

ThimmColor® je název značky vysoce kvalitních předtištěných obalů společnosti THIMM THE HIGHPACK GROUP. Výrobky ThimmColor® se tisknou pomocí naší patentované metody flexografickým preprintem. 


Tiskařský lak   

Bezbarvá vrstva laku, která se nanáší v tiskařském stroji. Tiskařský lak zlepšuje vlastnosti povrchu, jako je odolnost proti oděru a lesk.


Tolerance množství   

Tolerance objednaného množství, které je výrazně ovlivněno výrobně-technickými faktory. Překročení nebo nesplnění objemu dodávky se pohybuje, nebylo-li sjednáno jinak, v mezích definované tolerance.


Transpondér Radio Frequency Identification   

Pod pojmem transpondér RFID se rozumí rádiový vysílač, který přijímá a odesílá zpět signály z čtecího zařízení. Takový transpondér je vybaven alespoň jedním jedinečným kódem produktu, zahrnuje však často také další informace. Existují transpondéry v nejrůznějších provedeních, např. jako etikety nebo plastové karty.


Třívrstvá vlnitá lepenka   

Třívrstvá vlnitá lepenka sestává z jedné vrstvy zvlněného papíru (vlny), která je nalepena mezi dvě vrstvy papíru nebo kartonu (vnější a vnitřní vrstva). 

 

U

Umělá hmota    

Jako umělá hmota (hov. plast) se označuje materiál, který se skládá z (polo)synteticky vyrobených polymerů s organickými skupinami. Vzhledem k rozdílným vlastnostem (tvarovatelnost, tvrdost, elasticita, odolnost proti rozbití, teplotní a chemická odolnost) se používají umělé hmoty jako obalový materiál, podlahy, součásti kosmetiky k tepelné izolaci a v mnoha dalších oblastech. 

 

V

Vendor-managed Inventory (VMI)   

Dodavatel přebírá odpovědnost za množství zásob zákazníka. Aby bylo možné toto zajistit, obdrží dodavatel přístup k údajům o skladových zásobách a poptávce zákazníka.


Vícevrstvá vlnitá lepenka   

Sestává ze dvou nebo více vrstev zvlněného papíru (vln), které jsou spojeny jednou vrstvou papíru nebo kartonu (mezipásem) a jejichž volná vnější plocha je polepena vždy jednou vrstvou papíru nebo kartonu (vnější a vnitřní vrstva). 


Vlnitá lepenka    

Vlnitá lepenka je balicí materiál, který sestává z jedné nebo několika zvlněných vrstev. Tyto zvlněné vrstvy jsou na horní a dolní straně polepeny krycí vrstvou papíru. 


Vlnitá lepenka Electrostatic discharge (ESD)   

Vlnitá lepenka Electrostatic discharge (ESD) chrání elektronické komponenty a citlivé elektrické přístroje proti elektrostatickému výboji. Díky speciální vlnité lepence ESD je zabráněno jak nabíjení, tak rychlému vybíjení.


Vlnitá lepenka odolná proti vlhkosti   

Vlnitá lepenka odolná proti vlhkosti vzniká, když se běžná vlnitá lepenka optimalizuje cíleným použitím přísad (např. umělé pryskyřice, laků), takže jejich mechanická pevnost zůstává stabilní i za vlhka.


Vnitřní krycí vrstva    

Papír na vnitřní straně vlnité lepenky. 


Vnitřní rozměry    

Vnitřní rozměry obalového materiálu. Přičtením rozměrů materiálu získáme vnější rozměry.


Výkres řezu    

Výkres (výkres nástroje) jako předloha pro výrobu lisovacího nástroje a vytvoření tiskového obrazu. Výkres řezu se používá zároveň jako součást podkladů pro zakázku v rámci řízení jakosti.


Výplňový materiál/výplň   

Výplňové materiály chrání citlivé zboží v přepravním obalu před vnějšími vlivy (např. nárazy, výkyvy teplot, sesmeknutí nebo poškrábání). Jako výplňový materiál lze použít např. papír, bublinková fólie nebo polystyrenová tělíska. 


Vysekávací stroj    

Ve vysekávacím stroji (Autoplatine) se aretují archy vlnité lepenky a pomocí vysekávacího nástroje umístěného naplocho dochází při zdvihovém pohybu k vysekávání. Výsledkem jsou velmi přesné výseky. Rozdíl oproti rotačnímu vysekávacímu stroji spočívá v děrovacích pohybech a jim přizpůsobených nástrojích.


Vysekávání   

Při vysekávání se pomocí speciálně vyrobené vysekávací formy vyrazí zvolený tvar z tiskoviny. Tímto postupem lze např. obalům nebo displejům propůjčit individuální tvar.

 

W

Wrap Around    

Obaly Wrap Around (angl.: to wrap around – ovinout) patří mezi druhy obalů, které se připravují, plní a uzavírají pomocí automatů. Zvláštním znakem těchto automatových obalů je to, že popsané tři pracovní procesy lze seřídit v rámci jednoho průběhů, tzn. může je vykonávat pouze jeden stroj. V praxi se přířez obalu Wrap Around tvaruje do „U“, do kterého lze potom zboží ukládat po stranách. Následně se obal uzavře lepidlem nanášeným za tepla. Zpětný tlak vznikající při plnění výrobky zajišťuje lepší slepení.

 

Z

Zákon o obalech (něm. Verpackungsgesetz)    

Zákon o obalech tvoří právní základ úspěšného oběhového hospodářství pro udržitelné obaly. Oficiálně vstoupil v platnost k 1. 1. 2019 a nahradil tak dosud platné nařízení o obalech jako závazný právní rámec. Mezitím byl německý zákon o obalech částečně novelizován nebo revidován (naposledy v polovině roku 2021); od července 2022 se navíc registrační povinnosti budou vztahovat na koncové distributory servisních obalů.
 

Zámořský obal   

Zde se jedná o speciální obal, který je vhodný pro zasílání výrobků do jiných zemí (v kontejnerech). Obaly z vlnité lepenky pro námořní přepravu přitom nepodléhají žádným dovozním předpisům.
 

Zasilatelský obal / obal pro e-shop   

Zasilatelské obaly jsou prodejní obaly, které se plní až u dodavatele,, aby umožnily nebo podpořily zasílání zboží koncovému spotřebiteli (VerpackG §3 odst.1 č. 1 a).


Zásilka     

Podle normy DIN 55404 je zásilkou zasilatelská nebo přepravní jednotka složená do jednoho kusu, např. paleta, bedna, rollkontejner, drátěný box atd. 


Zásobník/regálový obal  

Zásobníky jsou obaly z kartonu nebo (vlnité) lepenky, které jsou otevřené směrem nahoru, a proto se např. ideálně hodí na plechovky, lahve a sklenice v regálech supermarketů.


Zkouška pádem / vertikální rázová zkouška   

Zkouška pádem simuluje volný pád obalu na rohy, hrany a plochy. V rámci této zkoušky se obal naplní příslušnými výrobky a nechá se spadnout z definované výšky. Tímto způsobem lze simulovat reálné podmínky během procesu zasílání.       

Kromě této vertikální rázové zkoušky lze testovat také horizontálně, aby bylo možné simulovat například průběh brzdění a překládkové zatížení. 
 

Zkouška průrazem kyvadlovým kladivem (DIN 53142-1)   

Zkouška průrazem kyvadlovým kladivem je zkušební metoda, která pomocí kyvadla kontroluje odolnost obalu proti protržení. 


Zvlňovací stroj    

Vlnitá lepenka se vyrábí ve zvlňovacím stroji. Ve zvlňovacím stroji se velké papírové role (potištěné či nepotištěné) napnou, zahřejí a zvlhčují se vodní párou. Působením tlaku a tepla pak prochází mezi dvěma ozubenými, do sebe zapadajícími rýhovacími válci. Vlny jsou do papíru tak říkajíc „vžehlovány“.